هدف آفرینش انسان و این جهان
تحقیقی علمی از با استفاده از منابع معتبر در پاسخ به شبهات دینی و هدف آفرینش و خلقت

 

بنام خدا
سلام عليكم .دوست عزیز با تشکر و قدردانی از خداجویی و حس مسئولیت به یادگیری و درک و معرفت و خداشناسی شما ، سوالات شما را بصورت زیر دسته بندی و مختصر و مفید پاسخگویی نموده ایم. اگر در موردی نیاز به پاسخی بیشتر بودید با ما در میان گذارید. با امید به اینکه در درک و شناخت بیشتر از خداوند و پیروی از انبیاء و اولیای خداوند موفق باشید. ایمیل برای ارسال سوال weareiran@yahoo.com

منابع بیشتر: 

 http://k105h5.iranblog.com
  
http://k105h5kh.mihanblog.com

http://kh105b5.loxblog.com /

http://kh105b5.blogsky.com /

http://105kh5.persianblog.ir/

http://105kh5.blogveb.com/

 

سوال: آیا آفرینش فقط به همین کهکشانها و آسمان و زمین و جهنم و بهشت است و آیا چون خالق است باید بیافریند. چرا انسان ضعیف و ناقص آفریده شده است.
پاسخ : دوست عزیز انسان را خداوند کامل و بدون نیاز و نقص خلق کرده است در ذات خداوند آفرینش هیچ موجودی را با کوچکترین نقص یا سعی خطایی نیافریده و نمی آفریند و آفرینش خداوند به این کهکشان ها و دنیای بی نهایت محدود نشده است و این آفرینش و کهکشانها و آسمان و زمین و جهنم و بهشت و فقط درپاسخ به دعای اهل عالم ذر بود و فقط برای پاسخ به آنها آفریده شده است و بعد آزمون فقط بهشت مانداگار خواهد و جهنم هم ماندگار نیست چون در ذات خداوند عذاب و اذیت وجود ندارد و ازل و ابد عوالم از درک انسان خارج است خداوند آفریده و می آفریند و اینکه او چون خالق است و می آفریند است و این سخن سخیف و گناه است اما بسیاری آن را بکار می برند بدون اینکه بر بدانند این یک گناه و سخن اشتباه است و از روی سطحی نگری و ضعف شدید در شناخت خداوند است. لیکن برخی عالم بی عمل یا سطحی نگران با توجیه ها و سخنها و نوشتار نادرست؛ و از طرفی انسان خود با فراموش نمودن هدفی که در آمدن به این عالم و انجام تعهدی که باخدا داشته خود را پر عیب و نقص و عالم را بی خود می داند. دوست عزیز خداوند انسان را مانند تمام مخلوقات نادیده و ناشناخته و عوالم و دنیاهای نادیده و ناشناخته دیگر که از درک  انسانها و مخلوقات، خارج است؛ کامل و بدون نقص آفرید و هر چه  نیاز او بوده در اختیار انسان قرار داده و بسیار بیشتر از نیاز و احتیاج انسان در اختیارش قرار داده است.
منابع بیشتر: 

ایمیل برای ارسال سوال weareiran@yahoo.com

 

سوال : انسان قبل از آمدن به این عالم کجا بوده است و چگونه می زیسته و چه می کرده است؟
پاسخ : عالم ذر عالمی است از عوالم نامحدود خداوند که در حد و مرز و زمان و مکان نمی گنجد از ازل بوده و ابد خواهد بود و در عالم ذر نامحدود از مخلوقات متعدد و گوناگون وجود دارند و در ناز و نعمت و لذات زندگی نموده به عبادت و درک خدا مشغول بودند و در این بین فرزندان آدم نیز مثل نامحدود آفریدهای دیگر خداوند در عالم ذر به عبادت و درک خدا مشغولند و هیچ نقص و عیب و مشکلی نداشته و حیاتی ازلی و ابدی و زیبا و خوب و با انواع لذتها و خوشی دارند و به عبادت و تقرب خداوند مشغولند و در عبادت خداوند از هم سبقت می گیرند در این بین یکی از فرزندان آدم بنام محمد (ص) و خاندانش در عبادت و بندگی خداوند بحدی از کمال و تقرب رسید که برکت وجود بنام محمد (ص) و خاندانش عالم ذر را برکت فرا گرفت و مراتب عالم ذر در درگاه خداوند افزون شد و موجودات و مخلوقات و ملایکی که در عالم ذر بود اطاعت و احترام به آدم و خاندانش نمودند که چنین فرزندی را پرورانده و کرسی سروری و بزرگی عالم ذر را به او دادند. همه ملایک و موجودات و مخلوقات دیگر درعالم ذر بر آدم احترام تکریم نموده اند و در این بین شیطان و فرزندانش از خداوند خواستند که خود به عین الیقین در  سروری و بزرگی آدم و فرزندانش برسند پس خداوند از آنجا که عدالت و رحمت در ذات اوست شیطان را از روی رحمت و رفعت فرصت داد تا خود بیازمایید و به عین الیقین برسد و این نکته که خداوند چون شیطان اطاعت فرمان ننمود و خداوند بر او خشم گرفت و را راند و از شیطان ناراحت و خشمگین و غضبناک شد و خواست انتقام بگیرد او را عذاب دهد  نیز سخن نادرست و ناصحیح است که از برداشت ها و تفاسیر نادرست از کلام وحی گرفته شده است چرا که خشم و غضب و انتقام و عذاب از صفات مخلوق و موجودات ضعیف است نه قدرت مطلق و قهار؛ و خداوند جز رحمت و رفعت و مهربانی بر مخلوقاتش عرضه نمی کند و نسبت دادن صفاتی که مختص موجودات و مخلوقات و چون خشم و غضب و عذاب و اذیت بر خداوند قدرت قهار گناه کبیره است و متاسفانه این برداشت و تفسیری بسیار اشتباه از جریان شیطان است که در اکثر کتب و نوشتار و گفتارها دیده و شنیده می شود. و موجب انحراف و سردرگمی و گمراهی بسیاری می شود. و این اشتباهی بزرگ و محض است که بسیاری عنوان می کنند.
منابع بیشتر: 

ایمیل برای ارسال سوال weareiran@yahoo.com

 

پاسخ سوال:   چرا انسان به این دنیا آمده و هدف از آمدنش چه بوده است آیا بالاجبار آمده و خداوند خواسته به این عالم بیاید یا خود انسان؟
پاسخ :  مقام و مرتبه و تقرب محمد (ص) و خاندانش به اندازه ای بود که عالم ذر از وجودش پر شده بود و چنان شد که تمام مخلوقات نامحدود عالم ذر از خداوند خواستند تا آنها را هم به مقام مرتبه محمد (ص) خاندانش  برسند و از خداوند درخواست نمودند آنان را در آزمونی قرار دهد تا بندگی خود را به اثباب رسانند و خداوند از روی رفعت و رحمت به این خواست و دعای اهل عالم ذر و بخصوص فرزندان آدم پاسخ مثبت داد و در زمانی برابر شش شب و روز؛  عالم فعلی و یعنی کهکشانها و منظومه شمسی و زمین و جهنم و بهشت را آفرید و روز هفتم را تمام مخلوقات عالم ذر به دیدن محل آزمون رهنمود نموده و تمام مخلوقات عالم ذر از جزییات آفرینش اعم از کهکشاشانها و زمین و آسمان و جهنم و بهشت و هرچه در آن بود با جزیی ترین ها را دیده و درک نمودند سه نکته مهم : یکی اینکه تمام مخلوقات عالم ذر این آفرینش را درک کرده اند درک کردن با دیدن و شیندن و لمس کردن غیر قابل مقایسه است درک یعنی شدن خود آن چیز؛ و با تمام ذرات آن را حس کردن درک بمعنی این است که هرگز از ذهن و جان و خاطر و حس بدر نمی رود. نکته دوم اینکه بنا بر همین اساس است که انسانها بیاد آن روز جمعه را دید و باز و گردش در طبیعت خدا می روند که این کار پسندیده ایست. اما برخی کتب و گفتارها نوشته اند خدا شش روز زمین آسمان را آفرید و روز هفتم استراحت نمود که این نیز یکی از خرافات و دورغ و گناهان است و نکته سوم اینکه در بسیاری روایات و احادیث است که آفرینش عالم و از کهکشانها و زمین و آسمان و جهنم و بهشت از برکت وجود محمد(ص) و خاندانشان است احادیث کاملا درست و صحیح است و این آفرینش از برکت وجود محمد (ص) و خاندانش است؛ نکته چهارم اینکه انسنها و سایر مخلوقات با اختیار تام و به درخواست خود و درک و معرفت از هدفی مشخص و روشن پا به این عالم نهاده اند.
منابع بیشتر: 

ایمیل برای ارسال سوال weareiran@yahoo.com

 

ایمیل برای ارسال سوال weareiran@yahoo.com

 

سوال: آیا ما انسانها خود تقدیر و سرنوشت خود را تعیین نموده ایم ؟ اختیار به چه معنی است وقتی هیچ چیز در اختیار ما نیست ؟ آیا جهنم و بهشت پایان کار است و آیا جهنم و بهشت ماندگار اند و آیا این کهکشانها محو می شوند یا همواره خواهند بود؟
پاسخ :  سپس خداوند از روی رحمت و رفعت، فرزندان آدم و سایر مخلوقات در عالم ذر را اختیار داد که هر که می خواهد مقام و مرتبه محمد(ص) و خاندانش را بیابد با اختیار تام در آفرینش جدید رود و میزان بندگی و حقانیت خود را بیازماید و هر که از این همه آرزوها و آمال و ثروت و مقام و هر آنچه در زمین و عالم آفرینش بهره ببرد و خود را بیازماید هر آنکس که در زمین همچنان یاد خدا بود و چشم از آرزو ها و شهوات و امیال و منصب و هر چیز وسوس کننده در زمین چشم پوشیده پاداش بهشت برین و خطا کاران در جهنم خواهند بود. و نهایت آنان در مراتب بهشت و جهنم خواهند بود تا به برخی به قرب الهی برسند برخی به قرب و نزدیکی محمد(ص) و خاندانش برسند برخی به عالم ذر برگردند. خداوند رفعت و عدالت و رحمت اختیار تام را به انسان سایر مخلوقات عالم ذر داد، تا که زندگی و مکان و زمان و شرایط و خواص و هر چیز را خود برای آزمون تعیین کنند بعنوان نمونه فرزندان آدم کهکشان راه شیری و منظومه شمسی و کره زمین را برای ساکن شدن و اثبات بندگی خود انتخاب نمودند و سایر موجودات و مخلوقات عالم ذر سایر کرات یا کهکشانها و مکان دیگر را برای عبادت و اثبات بندگی خود انتخاب نمودند تا هر گروه در آرامش و انزوا عبادت و بندگی خدا کند؛ و بعد از انتخاب مکان در این آفرینش بی انتها انسان و مخلوقات نوع زیستن یا زندگی و شرایط و روش و مدت زمان و هر چیز دیگر را نیز خود به اختیار تام انتخاب کردند. یعنی هر انسان با توجه شرایط و دوره ها و اعصار و حکومت و زمانها و غیره یک دوره یا عصر را برای اثبات بندگی انتخاب نمود برخی همعصر بودن با پیامبران را برخی همزمانی با خاندان محمد(ص) و برخی آخر زمان هر کس با توجه به میزان پاداش بهشت و جایگاه و مقامی که می توانست در بهشت و پس از آن در درگاه الهی بدست آورد دوره و عصر زندگی و مدت عبادت خود یعنی سن یا زمانی که در این عالم زمین آنرا طول عمر می نامیم را انتخاب کردند بعد از انتخاب دوره و عصر نوبت به شرایط و خصوصیات رسید در این مرحله انسانها قد و وزن و رنگ پوست و مو و چشم و غیره و برادر و خواهر و پدر و مادر و دوستان و امکان و مقام و منصب و سفر و دارایی و شهر و کشور و سرزمین و مریضی ها و درد ها و شادی ها و حتی تعداد پلک زدن ، تعداد نفس کشیدن و تعداد قدم زدن تعداد نشستن و تعداد خوابیدن و تعداد دانه گندم و برنج و میوه ها و غیره تعداد ژن و سلول و مولکولها و میلیونها جزییات دیگر شناخته شده و ناشناخته که در اختیار انسان در این آفرینش خداوند در اختیارش قرار داده بود را انتخاب نمود. و انتخابش از روی شناخت معرفت کامل از هدف آزمون و درخواست خود و نیازها و و پاداش ها غیره بوده و انسان در انتخاب صد در صد آزاد و اختیار تام داشته و خداوند هیچ چیز را برکسی یا چیزی اجبار نکرده است. و همه انتخابها در اثبات بندگی خدا می خواستند. اینجا دو نکته مهم است یکی اینکه که خداوند می فرمایید اختیار است اختیار اختیار و انسان با خواست و نیت و اختیار تام به این عالم آمده است و دارای هدفی کاملا روشن و واضح بوده و با آگاهی و شناخت و درک کامل این عالم را انتخاب نموده است. و خیلی این نکته را به اشتباه تعبیر نموده و بسیاری را سردرگم می نماید در واقع اختیار تام به این معنی که ارایه شده است برخی سوال می کند کجا اختیار است من نمی خواستم بیایم و پدر مادر مرا آوردند یا من فعلان زندگی را می خواستم یا فعلان چیز را می خواهم پس اگر اختیار چرا اینگونه است مرگ و زندگی در اختیار من نیست و هزاران سوال دیگر؟ غافل از اینکه این انتخاب با خود انسان در عالم ذر بوده است و انسانها حال که در بوته آزمون قرار گرفته اند و در لذتها و آرزوهای زمین گرفتار شده یاد درخواست خود را از خدا و آنچه در بهشت و جهنم دیده از یاد برده اند و در مانده اند؟ نکته دوم اینکه تقدیر و سرنوشت به بدست خود انسان تعیین شده و می شود کاملا درست است همانگونه که در فوق مطرح شد انسان خود سرنوشت و تقدیر و برنامه زندگی خود را تعیین نموده است که انسان و سایر مخلوقات لحظه ورود خود با این عالم را خود تعیین نموده و لحظه مرگ خود را نیز تعیین و مشخص نموده اند و هر کس دقیقا می داند کی می آید و لحظه مرگش و نوع مرگسش چگونه و چه زمانی است انسان و سایر مخلوقات با برنامه امده اند و برای لحظه و لحظه خود برنامه داشته اند لیکن برخی این را خوب بیاد دارند و جز بندگی و عبادت خداوند و پیروی از محمد(ص) و خاندانش راهی را انتخاب نمی نمایند. هدف و راه همان است لیکن برخی در امیال و آرزو ها و زرق و برق و وسوسه های آفرینش گرفتار شده و چنان گرفتار انند که جز این دنیا و لذات ان چیزی را نمی شناسند با این حال  خداوند از روی رحمت و رفعت و مهربانی مخلوقات را رها نکرده با فرستادن انبیاء و معصومین و اولیای الهی و آیات وحی مردم را به عهد و دعا و درخواست و هدفی که داشتند آگاه نموده و مکرر تذکر می دهند لیکن برخی چنان دچار دنیا شده و که نمی شوند و نمی خواهند بشنوند و بیاد ندارند که آنها در عالم ذر نعمت ها و برکات بسیار برتر و بزرگتر در اختیار داشتند و نهایتا اینکه خداوند باز هم مخلوقات را رها نموده برخی که احساس می کند در انتخاب اشتباه نموده و درخواست چیز می کنند آنچه را خواسته در اختیارش قرار می دهد تا خود را بیازماید و هیچ اجبار در کار نبوده نیست.

منابع بیشتر: 

 http://k105h5.iranblog.com
  
http://k105h5kh.mihanblog.com

http://kh105b5.loxblog.com /

http://kh105b5.blogsky.com /

http://105kh5.persianblog.ir/

http://105kh5.blogveb.com/

 

سوال: آیا ما انسانها در این آفرینش تنها هستیم و اگر مخلوقی هست چرا ارتباطی بین آنها نیست و آیا روزی این ارتباط اتفاق می افتد؟ و ما تا کی در این عالم خواهیم بود و آیا زمان عالم مشخص است دلیل آمدن مهدی (ع) چیست
پاسخ : همه فرزندان آدم و مخلوقاتی که در عالم ذر بودن در این آفرینش برای رسیدن به موقعیت و مرتبه محمد(ص) خاندانش و اثبات بندگی خداوند و تقرب به خداوند به این آفرینش آمده اند و هر یک در مکانی قرار گرفته اند با ویژگیها و شرایط خاص خود و هیچ کس از جای دیگر خبر ندارند و اینقدر از هم دوراند که نمی توانند از هم خبر بگیرند اما زمانی بعد این فاصله کم شده و مخلوقات دیگر نیز با در ارتباط می شوند و از حال همدیگر خواهند پرسید. زمان آزمون زمانی مشخص است وقتی آخرین مخلوقات در این آفرینش آمد تا خود را بیازمآمد و آخرین فرزند آدم پا عرصه کهکشان راه شیری گذاشت برای اثبات بندگی خود پا به زمین گذاشت و دیگر مخلوقی و انسانی نبود که بخواهد اثبات بندگی کنند و تمام ساکنین عالم ذر برای آزمون آمدن و انسانها یکی پس از دیگری آزمون دادند. و مهلت و مدت آزمون تمام شد همه فرزندان آدم از این عالم به عالم برزخ رفتند آنجا خواهند توانست هر دو عالم ذر و عالم آفرینش را ببیند و به یاد می آوردند خواست و اختیار و هدفی را که برای آن به عالم آفرینش آمده بودند و جز پیشمانی چاره ای نیست. نکته مهم این است که روایات زیادی است که این دنیا محل گذر و آزمون است و تا می توانید توشه برای آخرت جمع کنید روایات صحیح و درستی است بسیاری در عالم برزخ ، وقتی دو عالم را می نگرند و یادآور می شوند به عهد پیمان خود بسیار ناراحت و پیشمان و نادم هستند و اما نمی توانند به دنیا برگردنند یا به عالمیان خبر دهند. لیکن به آنها وعده داده می شود که خداوند رفعت و مهربانی از خطای آنها در گذشته فرصتی دیگر را به آنان خواهد داد و خداوند باز فرصتی دیگر بر فرزندان آدم و سایر مخلوقات قرار می دهد و آن ظهور فرزندی از خاندان محمد(ص) که در روزی بر زمین ظاهر می شود که همه مدت آزمون را تمام نموده و کارنامه در دست دارند و برزخیان بسیار بسیار بیشتر از اهل عالم در انتظارند ظهور اند تا اشتباهات خود را جبران کنند سه نکته مهم یکی اینکه در اینجا خرافاتی است که در مورد ظهور مهدی (ع) و خون ریزی و آدمکشی و فساد و گناه و بسیاری خرافات دیگر در بین انسانها شایع شده است برخی می گویند باید اینقدر دنیا در فساد و تباهی و گناه رود تا ظهور کند و برخی گناه کردن را راهی برای آمدن و ظهور می دانند برخی ها می گویند وقتی مهدی (ع) بیایید از کشتن ظالمان و انسانها خون در جوی ها و رودها جریان می یابد و بوی خون همجا بپا می شود و بسیاری خرافات دیگر که هیچ سنخیتی با صفات الهی و خاندان محمد(ص) نمی گنجد دو نکته مهم در این مورد یکی اینکه اولا مهدی (ص) برای صلح و یادآوری عالم ذر و مرتبه محمد(ص) و دعا و درخواستی است که عالمیان از خداوند نموده اند و دعوت آنها به انجام عهد خود نه برای کشتن و ار بین بردن انسانها؟ و این یک خرافه و دورغ بزرگ است که با امدن امام خون بپا می شود که در این مقال نمی گنجند و در سوالات دیگر پاسخ داده شده است. نکته دوم زمان آمدن مهدی موعود کاملا روشن است و آن مصادف با پایان زمان آخرین مخلوقی است که از عالم ذر به این عالم می آید و زندگی می کند و مرگش فرا برسد آنگاه مهدی موعود خواهد آمد اما دلیل نامشخص بودن زمان آن و اینکه روایات زیادی است که جز خدا احدی از زمان ظهور نمی دانند عظمت و نامحدود بودن شمار آفریده های عالم ذر است که جز خداوند از آن خبر ندارد.
منابع بیشتر: 

 

سوال:  پایان عالم چگونه است  آیا کره زمین محل ظهور است و صورت ظهور چگونه است
 پاسخ : و در روز ظهور تمام آمده های عالم ذر و  فرزندان آدم از اولین و تا آخرین زنده شده و دوباره برمی گردد در آن زمان ناشناخته ها و وسعت درست زمین شناخته شده  و فرزندان آدم در زمین می ایستادند و و مهدی (ع) بر بلندی است در حالی که پیامبران و محمد(ص) و خاندانش در سمت راست و شیطان و فرزندانش در سمت چپ او قرار دارند سپس درحالی که تمام انسان در اوج و شرایط کامل بلوغ جسمی و فکری و عقلی هستند و همه در یک سن و بوضوع این صحنه را می بینند و صدا را می شنوند بطوری که هرکس تصور می کند تنهاست و این صحنه برای او و با سخن می گویند و سخنان و دیده ها را نه از طریق چشم و گوش بلکه از دل درک می کند. که معنی درک را در بالا ذکر نمودیم.  سپس آدم در حالی که همعصرانش در بر او قرار دارند خود را معرفی و از عهد بندگی که باخدا در عالم ذر بستن گفته و سپس بر حق بودن و محمد (ص) خاندانش سخن گفته و اطاعت و پیروی از آنها را واجب بر همه انسانها و مخلوقات و پیروان و فرزندانش می دانند و سپس نوح و ابراهیم و سایر پیامبران نیز همین طور در حالی که همعصران خود را در بر دارند بر پیروی ارز طریقت و حقانیت محمد(ص) واجب و تاکید می کنند و سرانجام نوبت محمد(ص) و خاندانش می رسد که یکی به یک بر حقانیت و معرفی خود و مصایب و نامردی هایی که بر آنها گذشت گفته می رانند تا سخن به محمد(ص)که نور او روشنای تمام جهان شده و خورشیدهای جهان چون شعله کبریتی در بر خورشید ظهر تابستان هستند سخن آغاز نموده در وصف خداوند و عدالت و رحمت و رفعت تمام صفات جل جلاله را متذکر می شود و از خاندان و فرزندانش که انسانها با آنها چه کرده اند می گوید و جایی که سخن فرزندش حسین (ع) می رسد اشک در چشمان پیامبر حلقه می زنند و دلها شکسته می شود تنها جایی است که شیطان سر بزیز و لعن می کند خود را مسببینش. سرانجام پیامبر همه را دعوت بندگی و عهدی که در عالم ذر با خدا بستن ترغیب و دعوت می کنند و آنان را فرا می خواند که زیر رهبری و پرچم فرزندش مهدی بندگی خدا را طریق خود قرار دهند و همانگونه که در غدیر خم دست علی(ع) را بالا برد دست مهدی (ع ) بالا می برد و از انسانها بیعت و اطاعت او را می خواهد و قرآن و سایر کتب آسمانی نیز وجود شده خود را به به درک می رسانند تا هیچ شک و شبهه و تفسیری اشتباه از آنها نشود و بر حقانیت محمد0ص) و خاندانش تایید و تاکید می کنند... اینجاست که هیچ سوالی و پرسشی در مخلوقات از آفرینش در ذهن نمی مانند همه آنچه را لازم و کافی و تمام کننده بود بار دیگر دریافت کردند و نهایت شیطان و فرزندانش که بهترین و زیباترین و فریب دهنده ترین شکل خود ظاهر شده اند سخن گفته همه را به سوی خود و فریب می خواند در پایان جرس فریاد بر می دارد که ای مخلوقات بار دیگر به رفعت و مهربانی و رحمت خداوند پراکنده شوید همانگونه که قبل بودید و این بار بر شما حجت تمام شد.
منابع بیشتر: 

ایمیل برای ارسال سوال weareiran@yahoo.com

سه شنبه 9 اسفند 1390برچسب:, :: 21:32 ::  نويسنده : پایگاه اسلامی مقداد

 

سوال : عدالت چگونه اجرا می شود با وجود اینکه بسیاری از اسلام نمی دانند هیچ اسلامی به آنها نرسیده و بسیار آرزوها داشتند برخی نتوانسته تحصیل علم کنند برخی از سخنان برخی گمراه شدن برخی در ظلم و جور بودند برخی در بلاد کفر بودند برخی در محیط بد و خانواده و پدر و مادر و غیره بد برخی ندانسته کاری اشتباه و گناه نموده برخی بخوبی نماز و عبادت و اسلام و قرآن را درک نکردند چگونه می تواند عدالت برقرار شود در صورتی که شاید اگر کسی فقیر نبود یا تحصیل می کرد یا به عشقی یا مقامی و یا منصبی و مرادی می رسید یا نمی رسید یا در کفر نبود و هزاران شاید دیگر که اگر بود و انجام شده بود می توانست بهترین بنده خدا باشد و حال بر اثر نبود ها و کمبود به خلاف و گناه کشیده شد
پاسخ :  این جا سه نکته مهم، یکی اینکه همانکونه که در مطلب فوق اشاره شد در ظهور انسانها و مخلوقات درک هدف و مکان و علت ها می کنند و هر کس خود یک مجتهد بزرگ و آگاه و مسلط تمام و کمال میشود پس سوالی نمی ماند و تقلید نیست که کسی از روی تقلید یا گفته کسی کاری کند که منحرف شده گناه انجام دهد و خداوند برای دومین بار حجت را تمام می کند و یکبار دیگر از روی رحمت و رفعت فرصتی را به مخلوقاتش می دهد تا بندگی خود را اثبات کنند دومین نکته اینکه انسان از این بعد هر آرزویی که در دنیا داشته اند برآورده می شود مثلا اگر کسی خواستار مقامی و ثروتی و جایی و سفری و شهری و قدی و وزنی و اندامی و زنی و دختری و مردی و جوانی و عشقی و پسری و دختری و فرزندی و پدری و مادری و ماشینی و مدرکی و خانه ای و ویلایی و وسیله ای و تخصصی و امکاناتی و هر چه به اندازه جراقه ای در ذهن یا مغز یا اندامش یا حتی سلولش بوده فرصت رسیدن به آن بوجود می آید اگر کسی آرزو و خیالی در زندگی داشته، حتی آرزوها و خیالاتی که فقط در ذهن داشته یا گذری در جای به ذهنش رسیده، یا اندامی از اندامهایش یا ذرات بدنش خواسته در آن زمان وسایل و فرصتش فراهم می شود و هیچ آرزو و هدف و خیالی هر چند در کسری از لحظه در ذهنش یا ذره ای از وجودش جرقه ای بوده نیز بیادش آورده می شود و فرصتش فراهم می شود و انتخاب با خود انسان است اوست که آنگاه انتخاب می کند اگر انسانی بود بندگی خدا را خواستار است همه چیز را بر بندگی و نزدکی خدا بداند آنکار یا آرزو را انجام می دهد اما اگر ببیند که آن آرزو او را از خدا دور می کند و باطل بوده آن را انجام نمی دهد و این است عدالت خداوند که فردای قیامت کسی ادعایی نداشته باشد بسیاری این سوال را دارند که من فرصت نداشتم یا اگر اینگونه یا آنگونه بودم چه می کردم محیط، دوست ناباب ، موقعیت ، فشار زندگی ، فقر نداری، نبود راهنما، بیسوادی، و هزاران چیز دیگر را دلیل انحراف و گناه می دانند در این فرصت دوباره،  همه آنچه او دلیل بد رفتاری خود می دانند برداشته شده و فرصت و موقعیت هایی که می خواهد در اختیار او قرار داده می شود تا حجت بر او تمام شود و نکته سوم اینکه مرگ و مدت زمان برداشته شده و این زمان نامحدود است تا انسانها و سایر مخلوقات به هر چه می خواستند و آرزو داشتند و هر موقعیت و فرصتی را خواستار بودند فراهم و به آن در حد اکمل برسند تا حجت خدا برآنها تمام شما و این است عدالت و رفعت و مهربانی خداوند چهارمین نکته اینکه، در این زمان خیر و شر شفاف روشن است دیگر کسی نمی تواند نیات خود را پنهان کند و نیات هم روشن و پیداست مخلوقی نمی تواند با ترویز و حیله و خود را خوب جا زدند و شیطان با ظاهر روشن و شناخته شده با فرزندانش در میان انسانها به آنان مشاوره داده و آنان را گناه و خطا هدایت می کنند. نکته پنجم اینکه الان برخی خود را از سریازان از رهروان مهدی(ع) می دانند غافل از اینکه اینان هنوز خود را در برابر آزمون اصلی قرار نداده تا پاکی و درستی آنان تایید شود مثلا انسانی ادعای مهدویت می کند در صورتی که هنوز در مقام و منصبی بزرگ یا ثروت و مکانی گناه آلود قرار نگرفته است تا ارزش و مقام خود را نشان دهد و در این دوره هست که خوشنامان و پاکان واقعی مشخص می شوند.
منابع بیشتر: 

ایمیل برای ارسال سوال weareiran@yahoo.com

 

سوال : علائم و مقدمات حکومت صالحان و پاکان چگونه است و آیا زمانش مشخص است
پاسخ : انسانها و سایر مخلوقات که فرصتی دوباره به آنها داده است بر در زمین آسمانها و غیره پراکنده شده برخی به بندگی و عبادت خدا توجه نموده ار کارها و اعمال اشتباه پرهیز می نمایند و برخی نیز علیرغم اینکه می دانند باردیگر تمرد نموده و گناه می کنند و کم کم انسانها شر و خیر مشخص می شوند دنیا پر از فساد و گناه و انحراف می شود در این زمان امام مهدی (ص) بر تک تک انسانها بار دیگر عهدی که بندگان بسته اند را بازگو می کند و همه را به راه راست می کشد و شیطان و فرزندانش که اینکه هر آنچه دارند رو می کنند و دیگر آشکارا بر مردم ظاهر می شوند انسانها را به فساد گناه می رانند و در این بین انسانها پاک با در مواجه با آرزوها و خیالات و فرصت هایی خطایی که در دنیا داشته اند و اینک دوباره در آن موقعیت که قرار می گیرند و گاهی در دنیا از روی ندانسته انجام داده اینبار و از انجامش انصراف می دهند علیرغم اینکه تمام کمال برای انجامش فرصت زمان و امکانات دارند و هر فرصتی و موقعیتی که کسی در معرض انجام گناه قرار می گیرد از انجامش انحراف می دهد نور روحش روشنتر می شود و چنان می شود در در آخر زمان انسانهای پاک به روشنی و خوش عطری در شب و روز بوضوح مشخص هستند و انسانها ضعیف نیز تاریکتر و بدبو می شوند که در شب و روز بواضحی مشخص می شوند چنان که از تاریکی شب تاریکتراند  همچنان که نور پاکان از روشنی روز روشنتر است. تا تمام مخلوقات هر آنچه درخواست نموده یا آرزو دارند در اختیارشان قرار داده و برخی جسم خود را و برخی روح خود را پروانده و برخی که از این فرصت در جهت امیال و شهوات و حواس خود بهره برده اند چنان در گناه و آلودگی می روند که روحشان اینقدر ضعیف و کم سو است که در برابر جسمشان ذره بیش نیست و چون انبوهی از نجاست در زمین دیده می شوند و پاکان چنان روحشان بزرگ و روشن و تابان که خورشید و ماه در برابرشان به سجده می افتند و و خجل می شوند. وقتی حجت حق بر همه پایان یافت نوبت آغاز حکومت صالحان می رسد حضرت مهدی( ع) به اذن خداوند مقدمات حکومت الهی را را فراهم می نماید تا با از بین بردند ناپاکان و شر حکومت عدل و داد به پا کند پس جرس فریاد بر می دارد که ای مخلوقات فرزند محمد(ص) را یاری کنید پاکان چون فریاد جرس به گوشان می رسد و صدای امام را که کیست که مرا یاری کند تعجیل نموده چنانکه اگر آبی در دهان دارند از به گلو نمی رسد و پلکی در نیمه راه می ماند تا خود را امامشان برسانند و آنان که در جسم پروانده و بنده جسم بوده و خوار خواب شهوات بوده اند چنان سنگیند که نتواند سر تکان دهند یا حرفی منعقد کنند یا پلکی بزنند تا دو سپاه  شر و خیر رو هم قرار گیرند امام مهدی (ع) لباس عاشورا بر تن دارد و بر ذوالجنان نشسته است و شمشیر امام علی(ع) در دست دارد و تمام خصوصیات برجسته پیامبران و امامان دارد و مانند صحنه عاشورا انسانها درون شر را با همان خطبه های عاشورا به بندگی خدا می خواند قرآن را بر دست می گیرد به حقانیت آن می خواند که حرمله ها آنرا با تیر می زنند و آه و نفرین قرآن آسمان و زمین را می لرزاند. رویایی لشکر خیر و شر ده روز با زمان آن روز است و مطابق جریان عاشورا است و دشت کربلا که وسعتش به آسمانها کشیده است و در این ده روز بسیاری از سپاه کفر به سپاه خیر می آیند تا سرانجام حجت به پایان  میرسد و جنگ در می گیرد لشکر شر از بین می رود و مقدمات حکومت صالحان در عالم را فراهم می شود اما این زمان بر خلاف زمانهای قبل  بسیار بسیار کوتاه است با وجود اینکه نعمت ها بیشمار و بیماری و مرض ریشه کن شده و تمامی لذتهای دنیا در بهترین حال فراهم است اما انسانها کم سو شده بدنها بشدت نحیف و پدر از فرزند و فرزند از مادر بریده همسر از شوهر علتش این است که تمام صالحان بجای صرف نمودن در عیش و لذت در دعا و نیایش و درخواست از خداوند برای بپا شدن قیامت تا هر چه سریعتر بتوانند به مراتب بهشت و از آن مهم تر تقرب الهی برسند و این زمان است که کسی جز خدا زمان آن نمی داند و خداوند زمان آن که برسد وعده بپا شدن قیامت را می دهد و انسانها بجای خوف و ترس از رسیدن قیامت اشکهای شوق سرازیز می شود تا قیامت بپا می شود. 
منابع بیشتر:  

ایمیل برای ارسال سوال weareiran@yahoo.com

سه شنبه 9 اسفند 1390برچسب:, :: 21:29 ::  نويسنده : پایگاه اسلامی مقداد

 

ـ در سوره اعراف آيه 172: وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِى ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَآ أَن تَقُولُواْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غفِلِينَ. به خاطر بياور زمانى را كه پروردگارت از پشت وصلب فرزندان آدم، ذريه آنها را برگرفت و آنها را گواه بر خويشتن ساخت (و فرمود:) آيا من پروردگار شما نيستم؟! گفتند آرى، گواهى مى دهيم (چرا چنين كرد؟) براى اينكه در روز رستاخيز نگوئيد ما از اين غافل بوديم (و از پيمان فطرى توحيد و خداشناسى بى خبر).
ـ  «فقال لها و للارض ائتيا طوعاً او كرهاً قالتا اتيناطائعين» (فصلت ـ 11): «خداوند به آسمان و زمين فرمود: با ميل يا از روى اجبار بيائيد و سر بر فرمان نهيد آنها گفتند: ما از روى ميل آمديم و سر بر فرمان نهاديم».(تفسير نمونه 7/6)
ـ وَ ما' خَلَقْت الجِن وَ الاِْنس اِلاّ'لِيَعْبُدوُن  : و من جن وانس را نيافريدم مگر آنكه مرا عبادت كنند. [ذاريات / 56]
ـ اِلَي اللّه الْمَصيرُ : و بازگشت به سوي خداست . [نور 42 و فاطر 18]
ـ وَاِلَي الِلّه تُرْجَع اْلاُمُور امور به سوي خدا باز مي گردند.[فاطر 4، حديد 5]
ـ اِلي اللّه مَرْجَعُكُم  : بازگشت همه شما به سوي خداست . [مائده، هود 4]
ـ يا' اَيُّهَا الاِنْسا'ن اِنِّك كا'دِح اِلي ' رَبَّك كَدْحاً فَمُلا'قيه : اي انسان، همانا تو با تلاشها و شدنها، رهسپار پيشگاه پروردگارت هستي و به ديدار او نايل خواهي شد. [انشقاِق/ 6]
ـ وَلَوْ شا'ءَ ربُّك لَجَعَل النّاس اُمَّه وا'حِدَه وَلاَيَزالُون مَخْتَلِفين اِلاّ مَن رَحِم رَ بُّك وَلِذلِك خَلَقَهُم . : و اگر پروردگار تو مي خواست مردم را يك امت مي كرد، پيوسته مختلف خواهند بود مگر كساني كه پروردگار تو، به آنها رحمت كندو (انسانها) براي رحمت آفريده شده اند. [هود 119 و 118]
ـ هُوَ الَّذي خَلَق السَّموات وَالاَرْض في سِتَّه اَيّا'م وَكا'ن عَرْشُه عَلَي اْلماء ِلِيَبْلُوَكُم اَيُّكُم اَحْسَن عَمَلاً . اوكسي است كه آسمانها وزمين رادرشش روزآفريد وعرش او بر روي آب بود تا شما را بيازمايد كه كدامتان نيكوكار هستيد؟ [هود 7]
ـ «اللّه الذي خلق سبع سموات و من الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن هي لتعلموا انّ اللّه علي کل شي‏ء قدير و انّ اللّه قد احاط بکلّ شي‏ء علماً»( سوره طلاق، آيه 12) خداوند کسي است که هفت آسمان را آفريد و از زمين نيز مانند آن خلق کرده است، فرمان او در ميان آن‏ها نازل مي‏شود تا بدانيد خداوند بر هر چيز توانا است و علم او به همه موجودات احاطه دارد.
ـ  «الذي خلق الموت و الحيوة ليبلوکم ايّکم احسن عملا»( سوره ملک، آيه 2) او کسي است که مرگ و زندگي را آفريد تا شما را آزمايش کند.
ـ هدف را عبادت خدا مي‏داند و مي‏فرمايد: «ما خلقت الجن و الانس الّا ليعبدون»( سوره ذاريات، آيه 56) من جن و انس را نيافريدم جز اين که مرا عبادت کنند
ـ امام باقر(ع) فرمود: «من قال لااله الّا اللّه فلن تلج ملکوت السماء حتي يتمّ قوله بعمل صالح»( بحارالانوار ، ج 75،ص 152) اگر کسي به خدا معتقد بود و وحدانيت خدا را باور داشت و گفت «لااله الّا اللّه» زماني به باطن عالم راه پيدا مي‏کند که اين گفتار را با عمل صالح آن را تتميم کند. در واقع عمل صالح انسان را به درون رهبري مي‏کند.
ـ  «ما خلقنا السماء و الارض و ما بينهما باطلا ذلک ظن الذين کفروا فويل للذين کفروا من النار»( سوره ص، آيه 27) ما آسمان و زمين و آنچه در ميان آن دوست باطل و ياوه و بيهوده نيافريده‏ايم. اين گمان کافران است واي بر کافران از آتش دوزخ.
ـ اقامه عدل و قسط: لیقوم الناس بالقسط.
ـ عبادت : وماخلقت الجن و الانس الا لیعبدون. در آیه دیگرمی فرماید: ان الله ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم( بقره : 51) 
ـ تزکیه و تعلیم وحی و حکمت: و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. در آیه دیگر می فرماید:قد افلح من زکیها و قد خاب من دسیها. در سوره آل عمران :79 می فرماید: کونوا ربانیین بما کنتم تدرسون.
ـ دست یابی به حیات طیبه: من عمل صالخا من ذکر او انثی من ذکر او انثی فلنحیینهم حیاه طیبه.  
ـ لقای الهی، ثواب و عقاب ، ورود به بهشت و جهنم:   ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانهار. در سوره انعام : 127 می فرماید: لهم دار السلام عند ربهم
ـ « وَهُوَ الَّذِي خَلَق السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاء لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً؛ و اوست كسي كه آسمان‌ها و زمين را در شش دوره آفريد و عرش او بر آب بود، تا شما را بيازمايد كه كدام‌يك نيكوكارتريد.» « الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ؛ همان كه مرگ و زندگي را پديدآورد تا شما را بيازمايد كه كدامتان نيكوكارتريد و اوست ارجمند آمرزنده.» لازمه امتحان، اختيار است؛ از اين روي، خداي بزرگ، انسان را مختار آفريد و او را بر سر دو راهي خير و شر و سعادت و شقاوت قرارداد تا يكي را برگزيند. « إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا؛ در حقيقت ما راه حق و باطل را به انسان نموديم، چه سپاس‌گزار باشد و هدايت پذيرد و چه ناسپاس باشد.» خداي متعال آدمي را براي برطرف كردن جهل خودش نمي‌آزمايد؛ زيرا او به همه چيز آگاه است.« وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ؛ و به هر چيز داناست.» بلكه آزمودن او براي شكوفايي استعدادهاي نهاني انسان و بالابردن مرتبه اوست.
ـ « وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ؛ و جن و انس را نيافريدم جز براي آن‌كه مرا بپرستند.»
ـ«) وَلَوْ شَاء رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلاَ يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلاَّ مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ؛ و اگر پروردگارت مي‌خواست قطعاً همه مردم را امت واحدي قرارمي‌داد، در حالي كه پيوسته در اختلافند، مگر كساني كه پروردگار تو به آنان رحم كرده و براي همين آنان را آفريده است.»
ـ«وإِذ أَخذ ربّك من بنى ءَادم من ظهورهم ذريّتهم و أَشهدهم على أَنفسهم أَلست بربّكم قالوا بلى شهدنا أَن تقولوا يوم القيمة إنّا كنّا عن هذا غفلين ، أو تقولوا إِنّما أَشرك ءَاباؤُنا من قبل و كنّا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون ; (اعراف ،172 و 173) و هنگامى كه پروردگارت از پشت هاى آدمى زادگان ، فرزندانشان را گرفت و ايشان را بر خودشان شاهد قرار داد ، آيا من پروردگار شما نيستم ؟ گفتند : چرا ، شهادت داديم و خدا اين كار را انجام داد تا روز قيامت نگوييد ما از اين مطلب غافل بوديم ، يا نگوييد كه پدران ما قبلا شرك ورزيدند و ما نسلى بعد از ايشان و دنباله رو آنان بوديم پس آيا ما را به واسطه كارهاى باطل گرايان ، تباه مى سازى ؟»
ـ هدف از آفرینش جهان، چیزی است كه جز با وجود پیامبر صلی الله علیه وآله تحقق نمی یابد. از دیدگاه قرآن، همه جهان برای انسان آفریده شده است ۱ و انسان نیز برای بندگی آفریده شده است. 
ـ حدیث قدسی «لولاك لما خلقت الافلاك»، دارای سند متواتر است كه حضرت فاطمه علیهاالسلام بهانه آفرینش است و عالم هستی برای محبت آن حضرت آفریده شده است.
لَوْلا'ك لَما' خَلَقْت اْلاَفْلاك «اگر تو نبودي افلاك را نمي آفريدم .»
با محمد بود عشق پاك جفت    بهر عشق او را خدا لولاك گفت
لَو لا' مُحمَّدٌ(ص) ما' خَلَقْت الدُّنيا' وَالا'خِرَه وَلاَ السَّمو'ات وَاْلارْض وَلاَالَعَرْش وَلاَ الكُرسِي وَ لاَ اللُوْح وَلاَ الَْقلَم وَلاَالجنَّه وَلاَالنّارَ وَلَوْلا' مُحَمَّدٌ ما'خَلَقْتُك يا' آدَم
اگر محمد(ص) نبود نه دنيا را خلق مي كردم و نه آخرت را،همچنين نه آسمان و نه زمين و نه عرش و نه كرسي و نه لوح وقلم ونه دوزخ را خلق مي كردم . و اگر محمد(ص) نبود اي آدم، تو راخلق نمي كردم .
خَلَقْتُك لاِجلْي وَخَلَقْت الاَشيْا'ءَ لِاِجْلَك
تو را براي خودم آفريدم و اشياء را براي تو
شيخ صدوقِ نيز از حضرت رسول (ص) روايت كرد كه به علي (ع)چنين فرموده است :
يا' عَلي لَو لا'نَحْن ما' خَلَق اللّه آدَم و الحّوا وَلاَ الْجَنَّه وَ لاَالنّارَ وَ السَّما'ءَ وَالارْض
يا علي اگر ما نبوديم، خدا نه آدم و حوا را خلق مي كرد و نه بهشت و جهنم و نه آسمان و زمين را.
منابع بیشتر: 

weareiran@yahoo.com

سه شنبه 9 اسفند 1390برچسب:, :: 21:27 ::  نويسنده : پایگاه اسلامی مقداد

 

- تفسير نمونه (آيت الله مكارم شيرازي)
- ميزان الحكمه (محمد محمدي ري شهري)
- تفسير الميزان آيت الله علامه طباطبائي
- نهج البلاغه (مصطفي زماني )
- انسان و ايمان (استاد شهيد مرتضي مطهري)
- كتاب مقالات فلسفي (استاد مطهري)
- معارف قرآن (استاد مطهري)
- مقدمه اي بر جهان بيني اسلامي (استاد مطهري)
- انسان و ايمان و جهان بيني توحيدي (استاد مطهري)
ـ علم و دين، باربور، ترجمه بهاءالدين خرمشاهي، ص 19 ـ 21.
ـ سوره ص، آيه 27.
ـ سوره آل عمران، آيه 185.
ـ سوره عنکبوت، آيه 64.
ـ سوره غافر، آيه 39.
ـ سوره همزه، آيه 4.
ـ سوره قصص، آيه 81.
ـ بحارالانوار، ج 7، ص 228.
ـ بحارالانوار ، ج 75،ص 152.
ـ سوره ذاريات، آيه 56.
ـ سوره ملک، آيه 2.
ـ سوره طلاق، آيه 12.
ـ آل‌عمران، آيه191؛ مؤمنون، آيه115، دخان، آيه38؛ انبيا، آيه16-17.
ـ هود، آيه7.
ـ ملك، آيه3.
ـ انسان، آيه3
ـ بقره، آيه29.
ـ ذاريات، آيه 56.
ـ ميرزا حسين نوري، مستدرك ا لوسايل، قم، مؤسسه آل البيت، ج11، ص258.
ـ محمد كليني، الكافي، تهران، دارالكتب ا لاسلاميه، ج2، ص352.
ـ هود، آيه118-119.
ـ اسرا، آيه20.
ـ هود، آيه 123.
ـ ر.ك: سيدمحمدحسين طباطبايي، الميزان، بيروت، مؤسسه الاعلمي للمطبوعات، ج8، ص44؛ ج10، ص157؛ ج18، ص386-387 / جعفر سبحاني، الالهيات، قم، مركز جهاني دروس اسلامي، ج1، ص263-271 / محمدتقي مصباح يزدي، معارف قرآن، قم، مؤسسه در راه حق، ص154-179.
ـ قرآن کریم ، نهج البلاغه
ـ  امام خمینى(ره)، شرح چهل حدیث، چاپ دوم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى(ره)، زمستان 1371.
ـ جوادى آملى ـ عبدالله، صورت و سیرت انسان در قرآن، با تنظیم و ویرایش غلامعلى امینى وین، چاپ اول، قم، مرکز نشر اسراء، 1379.
ـ  رجبى ـ محمود، انسان شناسى، چاپ اول، قم، مؤسسه امام خمینى، 1379
ـ سادات ـ محمد على، فلسفه حیات انسان، چاپ دوم، مشهد، انتشارات قدس، 1361
ـ  طباطبایى ـ سید محمدحسین، المیزان فى تفسیر القرآن، ترجمه: موسوى همدانىـ سید محمد باقر، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1363
ـ قرشى ـ سیدعلى اکبر، تفسیر احسن الحدیث، چاپ اول، تهران، واحد تحقیقات اسلامى، 1366
ـ مصباح یزدى ـ محمدتقى، اخلاق در قرآن، چاپ اول، جلد اول، قم، انتشارات مؤسسه امام(ره)، 1376 8. مصباح یزدى ـ محمد تقى، خودشناسى براى خودسازى، چاپ اول، قم، انتشارات مؤسسه امام خمینى، 1377
ـ مصباح یزدى ـ محمدتقى، معارف قرآن، مؤسسه در راه حق، 1373
ـ مکارم شیرازى ـ ناصر، تفسیر نمونه، چاپ 19، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1363
ـ نصرى ـ عبدالله، فلسفه خلقت انسان، چاپ اول، کانون اندیشه جوان، 1378
ـ جوهرى ـ اسماعیل، بن حماد، الصحاح تاج اللغه و صحاح العربیه، بیروت، دارالکتاب العربى، 1979 ق
ـ حلى ـ ابن فهد، عدة الداعى چاپ سنگى
ـ راغب اصفهانى، مفردات الفاظ القرآن، دمشق، دارالقلم
ـ شُبَّر ـ سید عبدالله، تفسیر شُبَّر، چاپ اول، بیروت دارالبلاغه للطباعة و النشر و التوزیع، 1412 ق
ـ طبرسى طوسى ـ امین الدین ابوعلى الفصل بن الحسن، مجمع البیان فى تفسیر القرآن، داراحیاء التراث العربى، 1379 ق
ـ کلینى ـ محمدبن یعقوب، کافى، اصول، فروع و روضه، تحقیق: على اکبر غفارى، بیروت، 1341 ق
ـ کلینى ـ محمدبن یعقوب، کافى، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1388
ـ مجلسى ـ علامه محمدباقر، بحارالانوار، مؤسسه الوفاء بیروت، 1430
ـ مصطفوى ـ حسن، التحقیق فى کلمات القرآن الکریم، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1360
ـ «وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِین» اسراء/ 82.
ـ مفردات راغب اصفهانى: «العبودیةُ و اظهار التَّذلُّلِ و العِبادَةُ اَبْلَغ مِنْها لاَِنَّها غایَةُ التَّذَلُّل».
ـ «وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الاِْنسَ إِلاَّ لِیَعْبُدُون» ذاریات/56.
ـ یس/ 61
ـ روم/ 29.
ـ نهج البلاغه، خطبه ى اول.
ـ ر.ک: چهل حدیث، حضرت امام(ره)، صص 167 ـ 170.
ـر.ک: خودشناسى براى خود سازى، مصباح یزدى، محمد تقى، صص 64 و 65.
ـ هود/ 7.
ـ ملک/ 2.
ـ کهف/ 7.
ـ صحاح اللغه: «البلاء و الاختباز یکون بالخیر و الشَّر»
ـ ر.ک: چهل حدیث حضرت امام(ره)، حدیث 15.
ـ آل عمران/ 119، مائده/ 7، لقمان/ 23.
ـ غافر/ 19.
ـ ذاریات/ 56.
ـ بقره/ 30.
ـ «أَلاَ إِنَّهُ بِکُلِّ شَىْء مُّحِیط» فصلت/ 54.
ـ «هُوَ مَعَکُمْ أَیْنَ مَا کُنتُم» حدید/ 4.
ـ «نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَیْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِید»، «فَأَیْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللَّه»بقره/ 115.
ـ حدیث قدسى «یابن ادم! انا غنى لا افتقر اطعنى فى ما امرتک اجعلک غیناً لاتفتقر یابن ادم انان حى الا امرت اطعنى فیما امرتک اجعلک حیاً لاتموت یابن ادم انا اقول للشىءِ کن فیکون اطعنى فى ما امرتک اجعلک تقوم للشىءِ کن فیکون» (عُدة الدّاعى، ابن فهد، ص 291).
ـ ر.ک: صورت و سیرت انسان در قرآن، جوادى آملى، عبدالله، صص 286 الى 292.
ـ هود/ 119.
ـ نجم/ 42.
ـ بقره/ 210.
ـ هود/ 123.
ـ ترجمه هاى آقایان مکارم شیرازى، مجتبوى، فولادوند، خرمشاهى، فیض الاسلام و الهى قمشه اى
ـ ترجمه و شرح هاى آقایان فیض الاسلام، شهیدى
ـ  تفسير الميزان ، ج 8 ، ص 340
ـ تفسير الميزان ، ج 8 ،ص 345
ـ تفسير الميزان ، ج 8 ، ص 323 ـ 326
ـ اعراف(7) آیه 172 - 174.
ـ مجمع‏البیان، ج‏5، ص 390، بیروت، مؤسسه اعلمی؛ تفسیر فخررازی، ج‏15، ص 47 - 46، چ داراحیاءالتراث، بیروت.
ـ تفسیر تبیان، ج‏5، ص 28؛ مجمع‏البیان، ج 4، ص 390.
ـ مجمع‏البیان، ج‏4، ص 391؛ تفسیر ظلال القرآن، ج‏9، ص 59 - 58؛ تفسیر رازی، ج‏15، ص 53.
ـ تفسیر المیزان، ج‏8، ص 455.
ـ فصلت(41) آیه 16.
ـ حشر(59) آیه‏21.
ـ جوادی آملی ، فطرت در قرآن، ص 123 - 126 و 135.
ـ  وسائل الشیعه ،ج9 ،ص 402.
ـ المیزان، محمد حسین طباطبایی، چاپ پنجم، مؤسسه اعلمی، بیروت، ج 8، ص 306.
ـ  مانند: اعراف / 102 و حدید / 8. ر. ک: تفسیر نمونه، زیر نظر ناصر مکارم شیرازی، دار الکتب، ج 23، ص 317 و ج 6، ص 276.
ـ  اعراف / 172.
ـ  منشور جاوید، جعفر سبحانی، چاپ فرهنگ، اصفهان، ج 2، ص 63.
ـ  کنز الدقایق، میرزا محمد مشهدی، تحقیق مجتبی عراقی، چاپ اول، ج 3، ص 742؛ المیزان، ج 8، ص 310.
ـ  المیزان، ج 8، ص 308؛ فطرت، مرتضی مطهری، چاپ دوم، انتشارات صدرا، ص 181؛ تفسیر نمونه، ج 17، ص 455.
ـ  ابن سنان از امام صادق ـ علیه السلام ـ از فطرة لله پرسید. امام فرمود: « هِیَ الْإِسْلَامُ فَطَرَهُمُ اللَّهُ حِینَ أَخَذَ مِیثَاقَهُمْ عَلَی التَّوْحِیدِ فَقَالَ: ] أَ لَسْتُ بِرَبِّکُمْ[ وَ فِیهِ الْمُؤْمِنُ وَ الْکَافِرُ؛ فطرت الله اسلام است که خداوند هنگام پیمان گرفتن آنان را بر فطرت توحید آفرید و فرمود: آیا پروردگار شما نیستم؟ در آنجا کافر و مؤمن حضور داشت.» البرهان، ج 3، ص 236.
ـ امام باقر ـ علیه السلام ـ آیة ذر را با حدیث «کل مولود یولد علی الفطره» تفسیر کرده اند. مختصر بصائر الدرجات، ص 161.
ـ  یس / 82.
ـ  در محضر علامه طباطبایی، محمد حسین رخ شاد، چاپ اول، نهاوندی، صص 42 ـ 43.
ـ  کنز الدقایق، ج 3، ص 742.
ـ  اعراف / 172.
ـ  همان / 172.
ـ بحارالانوار، محمد باقر مجلسی، چاپ دوم، مؤسسه الوفاء، بیروت، ج 3، ص 276.
ـ  فطرت، شهید مطهری، ص 27.
ـ  البرهان، ج 3، صص 238 ـ 239 و جهت مطالعة بیشتر ر. ک: التبیان فی تفسیر القرآن، شیخ طوسی، چاپ اول، مکتب اعلام، قم، ج 5، صص 26 ـ 30 ؛ روض الجنان و روح الجنان، ابوالفتوح رازی تصحیح یاحقی، چاپ دوم، آستان قدس، ج 9، صص 5 ـ 10؛ منشور جاوید، استاد جعفر سبحانی، چاپ سوم، توحید، قم، ج 2، صص 61 ـ 82.
ـ  اعراف / 172.
ـ  اعراف / 173.
ـ تفسير نمونه جلد 24 ص 186 سوره‌ي تعابن آيه 3.
ـ تفسير نمونه جلد 11 ص 144 سوره ي حجر آيه 99-98.
ـ تفسير نمونه جلد 6 صفحه‌ي 68 سوره‌ي انعام آيه 165.
ـ تفسير نمونه جلد 11- ص 145 سوره‌ي حجر آيه‌ي 99-98.‌
ـ تفسير نمونه جلد 16 ص 377- سوره‌ي روم آيه‌ي 11.
ـ بقره، آیه ۲۹.
ـ ذاریات، آیه ۵۶.
ـ شیخ علی نمازی، مستدرك سفینهٔ البحار، ج ۳، ص ۱۶۸ و ۱۶۹.
ـ  شیخ علی نمازی، مستدرك سفینهٔ البحار، ۱۶۷.
ـ مجلسی، بحارالانوار، ج ۷۴، ص ۶۱۱.
ـ مجلسی، بحارالانوار ، ج ۴۳، ص ۳۱۶.
ـ مجلسی، بحارالانوار ، ج ۴۳، ص ۱۹ به بعد. 
ـ  اعراف(7) ، آيه 172.
ـ  الميزان، ج 8 ، ص 320-333.
ـ مصباح يزدي ، معارف قرآن ، ج 2 و 1، ص 47-37.
ـ كيهان انديشه، شماره 58؛ مقاله نگاهي به عالم ذر از محمدحسن قدردان.
ـ  علامه طباطبايي، الميزان، ج 8، ص 327-325.
ـ  كيهان انديشه، شماره 58.
ـ ملاهادي سبزواري ، غررالفوائد، چاپ سنگي،ج 1، ص 20.
ـ منشور جاويد، ج2، ص 80.
ـ فطرت در قرآن ، ج12، ص 137-122.
ـ  الميزان، ج 8، ص 334.
ـ  نهج البلاغه، محمد دشتي، ص 38.

weareiran@yahoo.com

روش اول

 وسایل لازم : یک میکروفن یا یک گوشی  میکروفن دار کامپیوتر بخرید  و نرم افزار  Dragon NaturallySpeaking 10.0 که یک نرم افزار تبدیل گفتار به نوشتار انگلیسی است رو تهیه نمایید البته می توانید از اینترنت دانلود کنید یا در مجموعه های نرم افزاری مثل لرد و کینگ و گردو و غیره هست یا مشابه اون وجود دارد یا یه نرم افزار دیگه که تبدیل گفتار به نوشتار انگلیسی رو پشتیبانی کند.

طرز کار:  ماهواره را روی بی بی سی یا یکی از شبکه های انگلیسی زبان مثل دویلچه آلمان یا ان اپ کی ژاپن  و الجزیره  و الیوم روسیه یا سی سی تی وی چین و پرس تی وی ایران و غیره  قرار دهید( اگر ماهواره ندارید تذکر 5 را ببینید)  و دکمه ضبط را برای نرم افزار دی وی پی پلیر ماهواره بزنید و بگذارید اخبار در حال پخش ماهواره ضبط بشه و  سپس میکروفن یا گوشی میکروفن دار را به ورودی میکروفن کامپیوتر بزنید و میکروفن را دقیقا روبروی یکی از بلندگوها که صدای بهتری دارد قرار دهید و صدای کامپیوتر را کمی بالا ببرید سپس یک نوت پد را باز کنید

و نرم افزار Dragon NaturallySpeaking را باز کرده و روی شروع که بشکل یک میکروفن است را بزنید و روی نت پد کلیک کنید و کمی صبر نموده تا نرم افزار شروع بشناسایی صدا و تایپ آن در نت پد کند متنی که گوینده اخبار انگلیسی می گوید دقیقا و بدون کوچکترین اشتباه املایی یا انشایی در نوتپد شروع به نوشتن می شود و بعد از یکی دو دقیقه ضبط و نرم افزار را بسته و فیلمی که از ماهواره ضبط کرده را باز کرده و به متن نگاه  کنید ، البته می توانید متن را از نت پد کپی کرده در ورد پس کنید و بعد از ویرایش ملاحظه نمایید  بدین وسیله براحتی می توانی بفهمی که گوینده انگلیسی چه گفته و بعد از یکی  دو هفته براحتی می توانی اخبار انگلیسی یا هر برنامه انگلیسی را بفهمی و انگلیسیت بسرعت باور نکردنی بالا می رود که خودت باور نمی شود سوالات خود را می توانید به ایمیل weareiran@yahoo.com  ارسال نمایید هر گونه مشکلی داشتید ما در میان گذارید تا برطرف نماییم

تذکر ات مهم:

1- می توانی یک گوشی و یک میکرون جدا بخرید یا یک گوشی میکروفن دار تنها

 

2- اگر بلند گوی کامپیوترتان دارای ورودی است نیاز به میکروفن نیست فقط یک رابط لازم داری که به بلندگو را به ورودی میکروفن کامپیوتر وصل کند  از این طریق کیفت صدا بسیار بالاتر می رود

3- باید موقع ضبط میکروفن را دقیقا روبروی یکی از بلند گوها که صدای بهتری دارد  قرار دهی

4- دقت کنید شبکه ماهواره بی بی سی یا غیره موقعی باشد که گوینده ها حرف می زنند و آهنگی با آن همراه نیست ضبط کنید بهترین زمانی ، زمان اعم اخبار یا مصاحبه ها یا سخنرانی ها و غیره است

5 ـ اگر ماهواره ندارید مشکلی نیست می توانید از طریق یا رادیو کوچک کار ماهواره انجام دهید یک موج انگلیسی زبان را یافته و با کامپیوتر اخبار و مطالب انگلیسی را به متن تبدیل کنید

6-می توانی اخبار را از ماهواره ضبط کنید بعد فیلم اخبار را بگذارید و با نرم افزار به تبدیل به متن کنید نیاز نیست حتما بطور زنده و از ماهواره باشد

6- می توانی براحتی با یک جستجو ده سی بیست شبکه ماهواره ای انگلیسی زبان را پیدا کنی

7- می توانی قبل از خرید نرم افزار از نرم افزار ورد 2003 استفاده کنید

8- البته فیلم ها سینمایی چون آهنگ دارند کمی مشکل است درست به متن تبدیل کنید اما می تونید با نرم افزارهای تبدیلی صدا را از آهنگ و موسیقی فیلم جدا کرده و به متن تبدیل کنید.

حالت دوم اینکه در اینترنت دنبال سریالی انگلیسی زبانی که زیرنویس انگلیسی و فارسی دارند تقویت زبان  بگردی و آنها را بخر آنها را با زیرنویس نگاه کنی چون جمله های انگلیسی تو فیلم ها همه مثل هم است براحتی بعد از چند فیلم می توانی هم انگلیسی صحبت کنی هم فیلم ها را براحتی بفهمید

طرز تهیه متن اخبار انگلیسی برای آموزش زبان برای مبتدی ها و دانشجویان و دانش آموزان

   100010 دقیقه اخبار انگلیسی با متن +اخبار 10 دقیقه ای انگلیسی + اخبار انگلیسی با متن +  اخبار انگلیسی تصویری با متن |+اخبار انگلیسی با متن و ترجمه + اخبار انگلیسی همراه با متن خبر + اخبار انگلیسی با متن
+اخبار انگلیسی و متن+ دقیقه ای اخبار انگلیسی + متن اخبار انگلیسی شبکه خبر +اخبار انگلیسی شبکه خبر همراه با متن کامل + اخبار شبکه خبر انگلیسی و تصویری همراه با متن+ اخبار با متن
    2000 دقیقه انگلیسی +اخبار فارسی همراه با ترجمه انگلیسی" متن انگلیسی اخبار متن اخبار انگلیسی
    متن انگلیسی اخبار انگلیسی شبکه 6 +متن کامل اخبار انگلیسی +متن اخبار انگلیسی شبکه 6 + متن اخبار انگلیسی شبکه

 

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

درباره وبلاگ

به وبلاگ من خوش آمدید
پيوندها

تبادل لینک هوشمند
برای تبادل لینک  ابتدا ما را با عنوان هدف آفرینش انسان و این جهان و آدرس kh105b5.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.ورود اعضا:

نام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

خبرنامه وب سایت:

آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 5
بازدید دیروز : 37
بازدید هفته : 5
بازدید ماه : 85
بازدید کل : 28685
تعداد مطالب : 13
تعداد نظرات : 10
تعداد آنلاین : 1
                    
 
 
هدف آفرینش انسان و این جهان